میز تحریر هوشمندی که کارایی کارمندان را افزایش می دهد

میز تحریر، هوشمند، کارایی، کارمندان ،افزایش

اگنابه تازگی میز تحریر هوشمندی ساخته شده که عادات و ترجیحات کاربر را پیش بینی می کند تا او بتواند روی مسائل مهم تر تمرکز کند.


به گزارش اگنا  به تازگی میزتحریری ساخته شده که با کمک هوش مصنوعی سعی می کند کارایی کارمندان را افزایش دهد.

میز تحریر هوشمند SmartDesk۳ قابلیت خودآموزی دارد. این میز عادات و ترجیحات کاربر خود را می آموزد و در مرحله بعد نیازهای او را پیش بینی می کند. به این ترتیب کارمند می تواند روی مسائل مهم تمرکز کند.


منبع: مهر Loading...