قدس تجلیگاه آزادی مسلمین جهان

سلام برقبله آلام ما و تجلیگاه آزادی مسلمین جهان قدس

سلام بر روح بلندآوازه شهیدان و خون به معراج رفته عزیزان

سلام برکودکان بی پناه سرزمین عشق و جوانمردی وخواهران وبرادارن مظلوم زمان

وسلام بر روز همبستگی مسلمین جهان,قدس که در ماه خداپدیدارشد, روزی که الهام الهی بودبرقلب مبارک امام (ره)ورزی شدبرای احیایی اسلام وبرای مبارزه باظلم وستم وروز هشدارمرگ تدریجی امریکاواسرائیل

واین روز که درماه مبارک رمضان به فرمان بنیانگذارانقلاب اسلامی به یوم الله روزجهانی قدس نامگذاری شدبرکت آوربیداری انسانهاوملت های جهان وخروش اسلام برصهیونیسم این دشمن زبون وغاصب روزگارشد

وروزی برای سکوت وپنهان شدن شیاطین درلانه های پوشالی خودوزمانی برای نظاره گربودن فریادومقابله مسلمین جهان دربرابرابرقدرتهای جهان شد

روزی که تقویم هامی گویند ازاعتراض مسلمانان به گرایش غرب مسیحی به قوم یهود,خشم واعتراض به این که چرازمانی اربابان کلیساهاومسیحیان که قوم یهودرامرتدوقاتل حضرت مسیح(ع)به حساب می اورند,چه شده که ازصهیونیسم حمایت می کنندتاتملک اسرائیل برفلسطین تحقق پذیرد.

وتقویم ها می گویندازآن صهیونیسم های مسیحی همان دولت های غربی خصوصاامریکاکه برسرمردم زجرکشیده وبی پناه فلسطین توپ وتانک وموشک می ریزندوباکی ازکشته شدن حتی کودک یک ماه هم ندارند.

وتقویم ها می گویندازصلابت واستواری مردم مظلوم وبی پناه زمان وشکوه و عظمت مسلمانان که به دینداری ازخون شهیدان به پاخواسته اندوبااقتدارخودخشم دشمنتن تادندان مسلح رابرجهانیان نشان می دهند.

ودراین یوم الله روزجهانی قدس همه شماتاآخرین نفس وقطره خون دعوت شده اید برای گرفتن حق ازباطل,شمادعوت اید ودرمتن دعوت نامه شما آمده است که خروش ملت ایران درحمایت ازآرمانها ی امام وانقلاب است و حضورشماباعث دلگرمی درهدف ومبارزه برادران وخواهران فلسظینی است ,بپاخیزیدکه کودکان,خواهران وبراداران فلسطینی شما درانتظارقدرت نمایی دوباره مسلمان ایران وجهان هستند

پس اکنون که می بینیم دشمنان اسلام برای آماده سازی زمینه های ظهورخیالی منجی خودچه اقداماتی رافراهم می آورند وچگونه جهان رابه آتش می کشانند,آیاماوظیفه نداریم مقدمات ظهورمنجی آخرالزمانمان راکه نه جهان را به آتش می کشاند ونه برای نجات یک قوم,بلکه می آیدکه جهان وجهانیان رانجات دهد فراهم آوریم.

روز قدس روز تجلی آزادی مسلمین جهان مبارک

تهیه وتنظیم: مهدی حیدرپور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *